abo sa dila

May iniisip ka? Oo. Ano? Ayaw kong sabihin. Baka magkatotoo.

 
Dahil makulit ka
Kilala kita. Oo, ikaw 'yun: Nagkasalubong na tayo minsan, sa LRT, sa Gotohan, sa kanto ng Aurora at Katipunan. Nagkatinginan tayo. Hindi mo ako kinausap, pero alam ko, nakilala mo rin ako. Kaya ka narito, di ba? Para sabihing, Oo, oo, ikaw nga 'yun. Naaalala kita.
O, ha, Plurk, o, ha!
Radyo? Radyo?
Libreng humirit

Mag-exercise tayo tuwing umaga
Tambay ka muna
Lokal Kolor
Ano'ng hanap mo?
Basa lang nang basa
Tropa ko

    na, mula noong 24 Enero, 2006, ang nakitambay dito

formal equivalence? dynamic equivalence? inum na lang tayo.
Sunday, September 16, 2007
1.

"In getting into the Han-shan poems, however, I found something that I had not suspected. Prior to that I had translated some T'ang poems as part of class work. Something happened to me that I had not experienced before in the effort of translation, and that was that I found myself forgetting the Chinese and going into a deep interior visualization of what the poem was about.... I had just been a four month's season in the high country of the Sierra Nevada, totally out of touch, supplied every two weeks by a packstring that dropped with groceries, and then left alone to work with rocks, picks, dynamite, and a couple of old men who really knew how to do rockwork and an Indian who was a cook. So when I came back, I was still full of that; and when I went into the Han-shan poems, when he talked about a cobbly stream, or he talked about the pine-wind, I wasn't just thinking about 'pine-wind' in Chinese and then 'pine-wind' in English, but I was hearing it, hearing the wind.... (T)he strategy ultimately is this: You know the words... in the original context, so drop them and now remember what it looks like to look at cloudy mountains and see what they look like, in your mind-- go deep into your mind and see what's happening: an interior visualization of the poem, which means of course that you have to draw on your senses, your recollection of your senses. And it certainly helps if you've had some sensory experiences in your life, to have that deep storehouse to pull it out of and re-experience it from, or if you can't re-experience it, go out and look at it again."

-Gary Snyder (comments at a "Chinese Poetry" symposium)
from The New Directions Anthology of Classical Chinese Poetry

2.

from Cold Mountain Poems
Han Shan

In my first thirty years of life
I roamed hundreds and thousands of miles.
Walked by rivers through deep green grass
Entered cities of boiling red dust.
Tried drugs, but couldn't make Immortal;
Read books and wrote poems on history.
Today I'm back at Cold Mountain:
I'll sleep by the creek and purify my ears.

trans. Gary Snyder

3.

Sepulturero
Michael M. Coroza

Ayon sa isang pilosopo, wala kang
kaibhan sa iyong hinuhukay: kapwa
ninyo hindi kilala ang inyong nilululon
o ang inyong isinusuka. Marahil totoo

ang kanyang bintang at sadyang
hindi ka masasaktan tulad ng lupa
na hindi nagdurugo sa pag-aararo
ng magsasaka o pagpapasabog ng minero

o pagbubungkal ng ambisyong magtayo
ng edipisyo. Ano pa nga ba naman
ang dapat mong malaman? Sa dulo
ng iyong piko at pala, patas lahat

ang iyong nakikita: lupang nagpuputik
sa buhos ng lungkot, maalikabok,
nakapamumuwing kung natuyot
sa paglimot. Batid mo ang nakatakda:

walang hindi aangkinin ang lupa;
magiging isang libingan ang mundo
at susuko lahat sa iyong pagpapala;
huwag lamang itutulot na mangyari

ang kutob ng matatanda na tulad
sa simula, malulusaw ang banal
na awa at ang lupa ay magiging
isang dambuhalang patak ng luha.

4.

Gravedigger
Michael M. Coroza

A philosopher once said, you are not
any different from that which you dig: both
of you know not whom you swallow
or throw up. Perhaps it is true,

what the philosopher claims, and truly
you feel no pain like the land
that does not bleed when tilled
by farmers or when blasted by miners

or when plowed by ambitions to put up
edifices. What else, indeed,
do you need to know? At the end
of pick and shovel, everything is equal,

as you see them: soil caking
from torrent of sadness, dust-ridden,
blinding us as it dries up
from forgetfulness. You know what is fated:

nothing escapes the earth;
the world will become a graveyard
and all will succumb to your shovel, your blessing.
Pray, though, that it does not happen—

the old portent that as it was
in the beginning, compassion, sacred,
will dissolve, while the land turns
into a gigantic teardrop.

trans. Mikael de Lara Co

5.

Lagnat
Adam Zagajewski

Pilipinas, parang tuyong lagnat
sa labi ng mga lumisan. Pilipinas,
mapang naipit sa ilalim
ng mga batong tumitimbuwang
mula sa tuktok ng mga bundok. Huwag lilimutin
ang unang pagtapak sa buhangin,
ulan, ang makahiyang nakakuyom
sa madaling-araw; ang maaalat
na katinig ng bawat
sumpa at mura; pag-aralan ang poot,
gusgusing kumot ng pagkaligaw; alalahanin
ang lahat ng nagdurugtong at bumibiyak.
Pilipinas, bayan ng mga taong hindi mailigtas
ng kanilang mga ngiti. Maamong usang
sinisipat ng mangangaso. Makatang
di makatakas sa kanyang pagdurusa.
Lupaing walang tinik, kumpisal
na walang kasalanan. Kung mapag-iisa
ka lamang. Dinggin ang awit
ng paganong uwak. Umaagos ang halimuyak
mula sa namumukadkad na mga palayan,
kayrahas na pangitain.

trans. Mikael de Lara Co
posted by mdlc @ 11:13 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Nito-nito lang
Minsan
Da Bayaw Kolektib
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER

Salamat sa pagrereto